Volgen

Wat zijn de garantie voorwaarden

Tacx streeft continu naar het bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit.. Indien u desondanks klachten heeft, verzoeken wij u die zo spoedig mogelijk te melden. Onverminderd het bepaalde in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Tacx gelden de volgende garantiebepalingen.

De garantietermijn voor nieuwe Tacx producten is twee jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop, dan wel, indien op de datum van aankoop het product niet direct wordt afgeleverd, de datum van aflevering van het product. De garantie is alleen van toepassing voor de eerste eigenaar van het product.

De garantie is bovendien alleen van toepassing indien een origineel aankoopbewijs kan worden overgelegd. Wanneer u vragen heeft of een probleem wilt analyseren, ga dan altijd eerst naar de Tacx website. In veel gevallen betreft het een softwareprobleem in plaats van een hardware probleem. Stuur nooit onderdelen op wanneer er niet eerst een goede analyse is gemaakt.

Garantie

 • Tacx garandeert, indien zich binnen de garantietermijn een gebrek voordoet als gevolg van een materiaal- en/of fabricagefout, dat dit gebrek kosteloos zal worden hersteld en/of het defecte onderdeel wordt vervangen. Indien herstel  of vervanging niet mogelijk is, dan wel redelijkerwijze niet van Tacx kan worden gevergd, dan behoudt Tacx zich het recht voor de marktwaarde van het ingezonden product te vergoeden.
 • Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van het product wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van het product ook op dit onderdeel van kracht. De oorspronkelijke garantietermijn wordt derhalve niet verlengd of vernieuwd door tussentijdse vervanging.
 • Wanneer een defect optreedt, dient dit ten spoedigste maar uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking hiervan schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Tacx.
 • Geen enkele aanspraak op garantie bestaat en elke garantie vervalt indien het defect het gevolg is van:
  a) onderhouds-/ reparatiewerkzaamheden die niet via de Distributeur zijn uitgevoerd;
  b) oneigenlijk gebruik, derhalve gebruik voor een ander doel dan waarvoor het product bestemd is;
  c) het gebruik van niet originele Tacx onderdelen;
  d) veranderingen aan het product, die zonder toestemming van Tacx zijn uitgevoerd;
  e) normale slijtage en of slecht onderhoud;
  f) invloeden van buitenaf, zoals de inwerking van vocht (transpiratievocht, condens of anderszins).
 • Ook geen garantie bestaat ten aanzien van schade aan het product opgetreden tijdens verzending/vervoer van het product.

 Garantieprocedure

 • De leveringsvoorwaarden en garantievoorwaarden zijn per land verschillend. Neem contact op met uw (web)winkel wanneer er hardware matige problemen zijn. Controleer eerst via vraag en antwoord of het een hardware probleem of een software probleem is.
 • Indien er een hardware probleem is neem dan contact op met de (web)winkel.
 • Indien na analyse blijkt dat het product defect is, stuur het defecte product dan samen met een kopie van het aankoopbewijs naar uw (web)winkel
 • De vaststelling of een defect aan een product onder de garantie valt, berust alleen bij Tacx B.V. te Nederland.
 • De verzendkosten naar de Tacx dealer gelden de voorwaarden van de verkopende partij.

 Aansprakelijkheid

 • Tacx B.V. behoudt zich het recht voor om de ingezonden producten zonder voorafgaand bericht aan te passen, te verbeteren, dan wel te vervangen door een soortgelijk en gelijkwaardig product. Tacx is echter niet verplicht om het product te verbeteren dan wel van nieuwe elementen te voorzien.
 • Tacx B.V. garandeert, gegeven de vele configuratie-mogelijkheden- en problemen, niet dat de bijgeleverde software op alle systemen werkt, ook niet wanneer de PC configuratie conform de aanbevolen specificaties is.
 • Tacx B.V. of distributeurs van Tacx zijn bevoegd defecte onderdelen te vervangen door gelijksoortige onderdelen van gelijkwaardige kwaliteit, onverminderd de bevoegdheid van Tacx om in voorkomende gevallen te kiezen voor een vergoeding in geld ter waarde van het ingezonden product.
 • Tacx is nimmer aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen vervolgschade, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van haar producten, dan wel voor schade ontstaan tijdens transport van het product.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.